Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

NABLA LIGHTS B.V.

gevestigd te Apeldoorn

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. In deze voorwaarden wordt de koper/wederpartij aangeduid als wederpartij en Nabla Lights B.V. als Nabla Lights.

2. De wederpartij kan een ondernemer zijn, dan wel een consument. Onder een consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en doorgaans een overeenkomst op afstand aangaat met Nabla Lights. Onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan de overeenkomst waarbij, in het kader van een door Nabla Lights georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken (fietsverlichting c.q. velgverlichting) tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. In dit kader wordt onder techniek voor communicatie op afstand verstaan een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand. Overigens sluit Nabla Lights ook andere overeenkomsten dan overeenkomsten op afstand.

3. Deze voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de wederpartij waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.

4. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst (op afstand), verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering.

5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Nabla Lights schriftelijk zijn bevestigd.

6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Nabla Lights en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden. 

7. Deze voorwaarden, inclusief de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.

8. De wederpartij is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aan deze voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst, alsmede uit deze voorwaarden zelf over te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nabla Lights.

 

ARTIKEL 2 HET AANBOD BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND MET EEN CONSUMENT

Elk aanbod van Nabla Lights bij een overeenkomst op afstand met een consument bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk en begrijpelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de identiteit en, indien de overeenkomst verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van Nabla Lights;

- de belangrijkste kenmerken van de zaak;

- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden;

- indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;

- de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Nabla Lights de prijs garandeert;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 3 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Nabla Lights, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Iedere aanbieding in het kader van de verkoop en levering van zaken dient, totdat de opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.

2. Aanbiedingen, prijslijsten, alsmede andere door Nabla Lights verstrekte opgaven binden Nabla Lights niet. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Nabla Lights binden Nabla Lights niet dan nadat en voorzover deze door de directie van Nabla Lights schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien door de wederpartij uiteindelijk geen opdracht wordt verleend, is Nabla Lights gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende kosten. 

4. De overeenkomst komt tot stand wanneer Nabla Lights binnen vijf werkda¬gen, nadat zij de opdracht heeft ontvangen, deze schrif¬telijk beves¬tigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begon¬nen, één en ander echter met inachtneming van de leden 5 en volgende van dit artikel.

5. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nabla Lights onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6. Nabla Lights kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nabla Lights op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Nabla Lights gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Bij een overeenkomst op afstand met een consument zal Nabla Lights bij het product (de fietsverlichting c.q. velgverlichting) aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, zijnde elk middel dat de consument of Nabla Lights in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt, meesturen:

a. de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Nabla Lights deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 hierna gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. het bezoekadres van de vestiging van Nabla Lights waar de consument met klachten terecht kan;

d. de informatie over garanties;

e. indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

8. In geval van een duurtransactie, zijnde een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 4 HET HERROEPINGSRECHT BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND MET EEN CONSUMENT

1. Bij de aankoop van het product (fietsverlichting c.q. velgverlichting) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van zeven werkdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na de ontvangst van het  product door de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Nabla Lights retourneren, conform de door Nabla Lights verstrekte instructies, één en ander zoals onder meer in artikel 14 van deze algemene voorwaarden (Retourzendingen) vermeld.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.

4. Indien de consument in voornoemd geval reeds een bedrag betaald heeft aan Nabla Lights, zal Nabla Lights dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding, aan de consument terugbetalen.

5. Nabla Lights is gerechtigd het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor producten die:

a. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nabla Lights geen invloed heeft.

 

ARTIKEL 5 PRIJS EN RISICOREGELING

1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:

exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

exclusief eventuele afnamekortingen.

2. De door Nabla Lights aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.

3. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van Nabla Lights gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is Nabla Lights gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen koopprijs te wijzigen en de nieuwe koopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook waar het gedeelten van grotere bestellingen betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. Nadat de wijziging van de koopprijs kan worden vastgesteld, zal Nabla Lights gerechtigd zijn de gewijzigde koopprijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke koopprijs opeisbaar is.

4. Indien het een wederpartij-consument betreft en sprake is van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij-consument gerechtigd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 6 LEVERING EN RISICO

1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van Nabla Lights.

2. Het risico gaat echter op de wederpartij over na de aflevering, terwijl hierbij als leveringsmoment wordt aangemerkt het moment waarop de zaken worden afgeleverd op het adres dat de wederpartij heeft opgegeven aan Nabla Lights. Indien de zaken niet door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen en de zaken derhalve niet afgeleverd kunnen worden op bedoeld adres, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

3. In andere gevallen dan bij levering franco geschiedt levering van de zaken vanaf het vestigingsadres van Nabla Lights voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij transport en/of verzekering voor rekening van de wederpartij is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij is verplicht de zaken in ontvangst te nemen.

4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de wederpartij.

Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft Nabla Lights het recht de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden.

5. Bij levering franco is Nabla Lights verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een voor het voertuig berijdbaar verharde openbare weg kan komen c.q. tot waar het vaartuig over behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De wederpartij is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te (laten) nemen en direct te (laten) lossen. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

6. Ook kan levering volgens Incoterms plaatsvinden. Indien dat het geval is, wordt dit in de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst nader overeengekomen en uitgewerkt en is alsdan de op het moment van het sluiten van voornoemde overeenkomst geldende versie van de Incoterms van toepassing.

7. Bij levering franco zowel als niet franco heeft Nabla Lights de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.

8. Levering geschiedt per eenheid verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9. Ingeval van een overeenkomst op afstand met een consument, zijn de bepalingen van de leden 9 en 10 van dit artikel in elk geval (ook) van toepassing. Daar waar sprake mocht zijn van strijdigheid tussen de bepalingen van de leden 9 en 10 van dit artikel en de bepalingen van de leden 1 tot en met lid 8 van dit artikel respectievelijk de bepalingen van artikel 7 hierna, prevaleren voor de consument in dit geval de bepalingen van de leden 9 en 10 van dit artikel.

Nabla Lights zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, zal Nabla Lights de consument hiervan zo spoedig mogelijk kennis geven. De consument heeft in dat geval het recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Nabla Lights betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden. 

10. Indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, zal Nabla Lights zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Aan de consument zal worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten wordt het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden niet uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending door de consument in het kader van dit herroepingsrecht zijn voor rekening van Nabla Lights, die de consument daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze zal kennis geven.

 

ARTIKEL 7 LEVERTIJDEN 

1. Onverminderd het bepaalde in de leden 9 en 10 van artikel 6 hiervoor, komen partijen inzake de levertijden het volgende overeen.

2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Nabla Lights derhalve schriftelijk in gebreke te worden ge¬steld.

De levertijd gaat in vanaf de datum als vermeld in de orderbevestiging van Nabla Lights, dan wel als vermeld in de offerte van Nabla Lights, mits het eventueel door Nabla Lights aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot alsdan reeds door de wederpartij is voldaan en voorts de  gegevens, stukken en overige informatie die Nabla Lights naar haar oordeel nodig heeft voor de levering van de zaken tijdig door of namens de wederpartij aan Nabla Lights ter beschikking zijn gesteld.

3. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden. De wederpartij is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.

4. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door Nabla Lights mogelijk gemaakt wordt. Indien de gegevens, stukken en overige informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de aan deze voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst naar het oordeel van Nabla Lights niet tijdig in haar bezit zijn, is Nabla Lights gerechtigd na overleg met de wederpartij een nieuwe leverdatum vast te stellen.

5. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Nabla Lights drie maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Nabla Lights het recht de wederpartij schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de wederpartij verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door de wederpartij na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden. Gedurende deze tweede periode van maximaal drie maanden zullen de zaken door Nabla Lights voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

6. Indien inzake de levering wel termijnen zijn overeengekomen, dan is de wederpartij uitsluitend gerechtigd met deze termijnen te schuiven na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nabla Lights.

7. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke Nabla Lights door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is Nabla Lights vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.

8. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De levertijd wordt bovendien verlengd met de periode(n) dat de levering op grond van (één of meerdere van) de gevallen als vermeld in de artikelen 8 en 17 van deze algemene voorwaarden wordt uitgesteld en/of opgeschort.

 

ARTIKEL 8 BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengeko¬men, geschieden de betalingen van de voor de leveringen van de zaken overeengekomen prijzen binnen veertien dagen na factuurdatum, één en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van Nabla Lights is gecrediteerd.

2. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3. Nabla Lights is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.

Ingeval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Nabla Lights gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Nabla Lights of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van Nabla Lights, zoals dat op de factuur is aangegeven, dan wel door Nabla Lights nader wordt aangewezen.

5. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met de wettelijke rente dan wel - indien sprake is van een handelsovereenkomst - de wettelijke handelsrente. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.

6. Nabla Lights is na verloop van één werkdag na de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

- De wederpartij is alsdan aan Nabla Lights buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Nabla Lights aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 (vijfenzeventig euro) voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;

- De wederpartij-consument is alsdan aan Nabla Lights buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Nabla Lights aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voorzover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning door de wederpartij-consument wordt voldaan.   

De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

7. Indien de wederpartij met de betaling jegens Nabla Lights in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

8. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Nabla Lights gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft Nabla Lights het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan Nabla Lights verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Nabla Lights op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

9. De wederpartij is jegens Nabla Lights gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens Nabla Lights verschuldigd is of zal worden, ook indien Nabla Lights niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van Nabla Lights gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.

10. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en Nabla Lights deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

11. Indien sprake is van een gezamenlijke opdracht aan Nabla Lights, zijn de wederpartijen voorzover de levering van de zaken ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen heeft plaatsgevonden, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).

 

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Nabla Lights behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door Nabla Lights aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomst, zijn voldaan.

2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

3. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel opgenomen. Buiten voornoemd geval is de wederpartij gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Nabla Lights te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van Nabla Lights aan haar ter inzage te verstrekken. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.

5. Nabla Lights is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000 (éénduizend euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Nabla Lights wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Nabla Lights dit de wederpartij heeft meegedeeld.

 

ARTIKEL 10 KWALITEIT

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal, gewichten, kleur(echtheid), enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

 

ARTIKEL 11 TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, stukken en overige informatie die Nabla Lights naar haar oordeel nodig heeft voor de levering van de zaken, tijdig aan Nabla Lights ter beschikking te stellen.

2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens, stukken en overige informatie, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.

3. De wederpartij is gehouden Nabla Lights per omgaande te informeren inzake gewijzigde of nieuwe feiten en omstandigheden die voor het door Nabla Lights leveren van de zaken relevant kunnen zijn.

4. Indien en voorzover de wederpartij dit aan Nabla Lights verzoekt, zal Nabla Lights voornoemde stukken nadat de opdracht voltooid is aan de wederpartij retourneren.

5. Alle extra kosten voortvloeiende uit de vertraging in de uitvoering van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst door Nabla Lights, welke zijn ontstaan door het niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan Nabla Lights verstrekken van voornoemde gegevens, stukken en overige informatie, zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

 

ARTIKEL 12 AANVAARDING EN RECLAME

1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij. 

Indien niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken omtrent het aantal  dan wel omtrent eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen schriftelijk en gemotiveerd wordt gereclameerd bij Nabla Lights, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Het ontvangstbewijs dient te allen tijde door of namens de wederpartij te worden getekend.

2. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door of namens de wederpartij bij Nabla Lights schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.

3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij Nabla Lights schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.

4. Ingeval van reclames dient Nabla Lights te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de reclames om welke reden ook niet gegrond zijn, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

5. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeelte¬lijk verwerkt zijn en/of beschadigd zijn.

6. Reclames geven de wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.

7. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal Nabla Lights de zaken vervan¬gen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is Nabla Lights niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

 

ARTIKEL 13 GARANTIE

1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 12 verstrekt Nabla Lights op de door haar geleverde zaken uitsluitend de fabrieksgarantie van twee jaren aan de wederpartij.

2. De garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nabla Lights.

3. a. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

ondeskundige behandeling;

ondeskundige toepassing;

het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.

De garantie geldt voorts niet indien de gemelde gebreken verband houden met omstandigheden als bedoeld in artikel 15, lid 9 van deze algemene voorwaarden.

b. Bovendien zal Nabla Lights niet gehouden zijn de garantie gestand te doen indien de wederpartij enige verplichting voortvloeiende uit de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of een hiermee samenhangende overeenkomst niet (geheel) nakomt, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.

4. Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.

5. Ingeval de wederpartij een beroep doet op garantie, dient Nabla Lights te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld dit beroep op garantie ter plaatse op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk ter plaatse te (laten) beoordelen of en zo ja, welke garantieverplichtingen Nabla Lights in dit kader jegens de wederpartij heeft. Indien blijkt dat het beroep op garantie om welke reden ook niet gegrond is, respectievelijk Nabla Lights in dit kader geen garantieverplichtingen jegens de wederpartij heeft, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek, respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

 

ARTIKEL 14 RETOURZENDINGEN 

1. Retourzendingen van de zaken zijn slechts toegestaan indien en voorzover de directie van Nabla Lights daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan de wederpartij heeft gegeven en ingeval van het in artikel 4 van deze algemene voorwaarden bedoelde herroepingsrecht van de consument bij een overeenkomst op afstand met een consument, alsmede met inachtneming van de volgende bepalingen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn uitsluitend ingeval de volgende limitatief opgesomde omstandigheden zich voordoen, retourzendingen toegestaan:

a. Bij beschadiging van de zaken, die is veroorzaakt tijdens het vervoer van de zaken naar de wederpartij;

b. Ingeval zaken zijn afgeleverd die niet besteld zijn.

3. Uitsluitend origineel verpakte zaken die in de originele staat verkeren kunnen retour worden gezonden. De retourzending dient te geschieden op de door Nabla Lights te bepalen wijze.

4. Retourzendingen zijn niet toegestaan bij:

ondeskundige behandeling;

onoordeelkundig gebruik;

ondeskundige toepassing;

het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.

5. Nabla Lights is gerechtigd retour gezonden zaken ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te (doen) houden, indien de zaken niet op grond van een gerechtvaardigde reclame c.q. ten onrechte retour zijn gezonden.

6. Nabla Lights zal niet gehouden zijn retourzendingen te accepteren c.q. de zaken te vergoeden indien de wederpartij niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Nabla Lights heeft voldaan en/of overigens niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden c.q. de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst heeft voldaan.

7. Het door Nabla Lights voldoen aan voornoemde regeling inzake retourzendingen sluit elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken, uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.

 

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID VAN NABLA LIGHTS

1. Nabla Lights aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Nabla Lights redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, (natuur)rampen, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen, verkeersstoornissen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of de fabrikant van de zaken, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.

3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Nabla Lights naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij Nabla Lights daartoe schriftelijk aanmaant, is Nabla Lights gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

4. Indien Nabla Lights bij het ontstaan van een haar niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde zaken separaat te factureren, alsmede het deel van de zaken dat nog wel door Nabla Lights geleverd kan worden, te leveren en voorts separaat te factureren. De wederpartij is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5. Nabla Lights is slechts jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Nabla Lights toe te rekenen tekortkoming dan wel van een onrechtmatige daad van Nabla Lights, waarbij  de aansprakelijkheid van Nabla Lights is beperkt tot het bedrag dat de wederpartij conform de factuur/facturen (exclusief omzetbelasting) aan Nabla Lights heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de levering waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, echter met een maximum van € 50.000,00 (vijftigduizend euro), één en ander met inachtneming van het hierna in lid 6 bepaalde.

6. De aansprakelijkheid van Nabla Lights is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de ter zake van toepassing zijnde verzekering van Nabla Lights wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Nabla Lights komt.

7. Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, gevolgschade, bedrijfs- en/of stagnatieschade van de wederpartij, door welke oorzaak ook ontstaan, is Nabla Lights niet gehouden. De wederpartij dient zich desgewenst tegen laatstgenoemde schade(n) te verzekeren.

8. De wederpartij verklaart volledig bekend te zijn met het feit dat de bestaande regelgeving voor fietsverlichting niet is geschreven voor de fietsverlichting c.q. velgverlichting die Nabla Lights aan de wederpartij verkoopt. Het gebruik van deze fietsverlichting c.q. velgverlichting is volledig voor rekening en risico van de gebruiker daarvan c.q. van de wederpartij. Nabla Lights is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor bekeuringen c.q. boetes die door de politie of anderszins in rekening worden gebracht aan de gebruiker van de fietsverlichting c.q. velgverlichting c.q. aan de wederpartij voor het gebruik van deze fietsverlichting c.q. velgverlichting, al dan niet op de openbare weg.

9. Nabla Lights is voorts niet aansprakelijk voor:

bij de wederpartij en/of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens, stukken, orders of overige informatie door of wegens de wederpartij aan Nabla Lights, waaronder onder meer te verstaan door of wegens de wederpartij aan Nabla Lights verstrekte afwijkende productspecificaties;

het handelen of nalaten van (een) (de) eventueel door de wederpartij ingeschakelde derde(n).

10. a. De wederpartij is verplicht Nabla Lights schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Nabla Lights aan de wederpartij geleverde zaken.

b. De wederpartij is bovendien verplicht Nabla Lights schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken, voortvloeiende uit en/of verband houdende met schade die is veroorzaakt door schending van octrooirechten, auteursrechten dan wel overige intellectuele eigendom door gebruik van gegevens, stukken, zaken of overige informatie die door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 

11. De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Nabla Lights zelf.

12. De wederpartij is verplicht, indien hij voornemens is Nabla Lights aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met Nabla Lights overleg te plegen.

13. In geval Nabla Lights aansprakelijk wordt gesteld, dient Nabla Lights te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze aansprakelijkstelling (ter plaatse) op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk (ter plaatse) te (laten) beoordelen of Nabla Lights in casu aansprakelijk is. Indien blijkt dat de aansprakelijkstelling om welke reden ook niet gegrond is, respectievelijk Nabla Lights in casu niet aansprakelijk is, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek, respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

14. Nabla Lights is te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voorzover mogelijk ongedaan te maken.

 

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ 

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door Nabla Lights in gebreke te zijn gesteld, is Nabla Lights bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 17 ONTBINDING EN OPSCHORTING

1. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Nabla Lights ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Nabla Lights, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

2. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Nabla Lights gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de wederpartij of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Nabla Lights gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat Nabla Lights tot enige schadevergoeding of ga¬rantie gehouden zal zijn en onverminderd de Nabla Lights verder toekomende rechten.

 

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT

1. Ten aanzien van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.

2. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

 

ARTIKEL 19 GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en Nabla Lights mochten ont¬staan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de rechtbank Gelderland, tenzij een wederpartij-consument binnen een maand nadat Nabla Lights zich schriftelijk jegens de wederpartij-consument op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

 

winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.